Students 2017

Students admitted for the academic year 2017

LLM (IPR) PhD 

1.      Anju C Thomas

2.      Vivek A V

3.      Raniyal Niyada P

4.      Sheethal M.S.

5.      Surumi Shakeel

 

LLM (IP) PhD 

1.      Anusha J

2.      Anwin Shaj

3.      Gigi K I

4.      Midhun Kumar

One Year LLM (IPR) 

1.      Rose Paul 

2.      Alan Priyadarshi Dev

3.      Anwin John Antony

4.      Aruna Nandkumar

5.      Sanjay Sankar R

6.      Rajat S Kumar

7.      Lekshmi S Sekher

8.      Paul P Abraham

9.      Akbar T A

10.    Taslima Jahan