Students 2017

Students admitted for the academic year 2017

LLM (IPR) PhD 

 1. Anju C Thomas
 2. Vivek A V
 3. Raniyal Niyada P
 4. Sheethal M.S.
 5. Surumi Shakeel

LLM (IP) PhD 

 1. Anusha J
 2. Anwin Shaj
 3. Gigi K I
 4. Midhun Kumar

One Year LLM (IPR) 

 1. Rose Paul
 2. Alan Priyadarshi Dev
 3. Anwin John Antony
 4. Aruna Nandkumar
 5. Sanjay Sankar R
 6. Rajat S Kumar
 7. Lekshmi S Sekher
 8. Paul P Abraham
 9. Akbar T A
 10. Taslima Jahan